Polityka prywatności

Firma Deweloper NOVA w Gdańsku przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności oraz danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów prywatnych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy dane osobowe naszych klientów indywidualnych i kontrahentów z największą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Deweloper NOVA w Gdańsku jest Supernova Development z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Dewelopera NOVA w Gdańsku przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, związanych z wykonywaną usługą czy też umową, wyłącznie w zakresie niezbędnych do realizacji procesów handlowych (realizacja zakupów, realizacja wysyłki zakupionego towaru lub cele marketingowe itp.), a wszelkie formy przetwarzania danych osobowych są uwzględnione prawem.
 3. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Dewelopera NOVA w Gdańsku przechowywane są wyłącznie przez czas realizacji określonych celów związanych z wykonywaną usługą czy też umową. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Deweloper NOVA w Gdańsku można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 4. Klienci indywidualni i kontrahenci Dewelopera NOVA w Gdańsku mają możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu reklamowego, poprzez zaznaczenie opcji rezygnacji z otrzymywania newslettera na stronie internetowej www.dewelopernova.pl
 5. Klienci indywidualni i kontrahenci Dewelopera NOVA w Gdańsku posiadają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym prawo do: sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Warunkiem realizacji opisanych powyżej uprawnień jest wcześniejsza identyfikacja klienta indywidualnego czy też kontrahenta.
 6. Dostęp do danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Dewelopera NOVA w Gdańsku posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych od Administratora mogą być również uprawnione ustawowo Urzędy, instytucje, organy publiczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Dewelopera NOVA w Gdańsku przechowywane i przetwarzane są zgodne z przepisami w sposób rzetelny i przejrzysty dla klientów indywidualnych i kontrahentów.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Dewelopera NOVA w Gdańsku, w szczególności do ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Obowiązek podania danych osobowych przez klienta indywidualnego czy kontrahenta wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do realizacji ustalonych celów.
 11. Klienci indywidualni i kontrahenci Dewelopera NOVA w Gdańsku mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r .